Увага! Офіційний сайт Української асоціації маркетингу
змінив адресу на uam.in.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 50 секунд.


 
на головну
напиши нам
Добавить в избранное
  Пошук »    
 

 

 

 
Разместить рекламу

  
POSADA.com.ua :: Работа в Киеве, Харькове, Одессе, образец резюме


 

     


   Статут   ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерством юстиції України
18 серпня 1999 р.
Свідоцтво № 1214
ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчою конференцією
Всеукраїнської громадської
організації “Українська Асоціація Маркетингу”
21 травня 1999 р.

 

Погоджено
із змінами та доповненнями
"20"березня 2001 р.

Затверджено
із змінами та доповненнями
Конференцією Всеукраїнської громадської організації “Українська Асоціація Маркетингу”
26 жовтня 2000 р.


СТАТУТ

Всеукраїнської громадської організації

“Українська Асоціація Маркетингу”

(зі змінами та доповненнями)

 

 

СТАТТЯ 1. Загальні положення

СТАТТЯ 2. Мета та завдання Асоціації

СТАТТЯ 3. Форми діяльності Асоціації

СТАТТЯ 4. Членство в Асоціації

СТАТТЯ 5. Права членів Асоціації

СТАТТЯ 6. Обов`язки членів Асоціації

СТАТТЯ 7. Органи управління і контролю Асоціації

СТАТТЯ 8. Майно та кошти Асоціації

СТАТТЯ 9. Припинення діяльності Асоціації

СТАТТЯ 10. Внесення змін та доповнень

 

 

СТАТТЯ 1. Загальні положення

1.1 Всеукраїнська громадська організація “Українська Асоціація Маркетингу” (далі "Асоціація") є всеукраїнською громадською організацією, створеною за професійною ознакою, і не має на меті отримання прибутку.

1.2 У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, чинним законодавством, а також цим Статутом.

1.3 Асоціація діє на принципах добровільності та рівності її членів (учасників), законності та гласності.

1.4 Асоціація є юридичною особою з дня державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, яка проводиться у порядку, встановленому законодавством України.

1.5 Асоціація має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права та нести обов'язки, які пов'язані з її діяльністю, бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та третейському суді. При цьому Асоціація має право представляти у зазначених органах інтереси і виступати від імені своїх членів.

1.6 Асоціація не відповідає по зобов'язаннях членів Асоціації, а члени Асоціації не відповідають по зобов`язаннях Асоціації.

1.7 Колективні члени Асоціації зберігають господарську самостійність і права юридичної особи у відповідності зі своїми Статутами, чинними законодавчими актами України.

1.8 Асоціація є власником майна, переданого їй членами, а також одержаного на законних засадах від інших осіб.

1.9 Асоціація відповідно до своїх статутних завдань може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об`єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв`язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов`язанням України.

1.10 Асоціація має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своєю назвою, кутові штампи та інші реквізити, зразок яких затверджується Радою Асоціації. Символіка затверджується Загальної конференцією і реєструється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.11 Юридична адреса Асоціації: 252057, м. Київ - 57, пр. Перемоги, 54/1.

1.12 Повна назва Асоціації українською мовою: Всеукраїнська громадська організація “Українська Асоціація Маркетингу”. Скорочена назва Асоціації українською мовою: УАМ.

1.13 Діяльність Асоціації поширюється на території України.

[догори]

СТАТТЯ 2. Мета та завдання Асоціації

2.1. Метою діяльності Асоціації є :

•  Сприяння розвиткові різних аспектів ринкових відносин в Україні шляхом пропаганди ідей маркетингу та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів; підтримка жінок, що працюють у сфері маркетингу та менеджменту.

2.2 Основні завдання Асоціації:

•  Сприяння у створенні належної законодавчої бази з питань ринкових відносин в Україні.
•  Сприяння підвищенню маркетингу як професії в Україні.
•  Узагальнення світового досвіду діяльності у сфері менеджменту та маркетингу.
•  Представництво інтересів членів Асоціації перед державними і громадськими органами, організаціями, іншими особами.
•  Захист інтересів членів Асоціації.
•  Впровадження взаємодовіри, взаємної надійності, порядності й ділового партнерства у взаємовідношеннях між членами Асоціації та споживачами маркетингових та консалтингових послуг.
•  Ознайомлення громадськості з діяльністю Асоціації та її членів.

[догори]

СТАТТЯ 3. Форми діяльності Асоціації

3.1. Асоціація в порядку, встановленому чинним законодавством, здійснює діяльність у таких напрямках:

•  Створення морально-етичних правил поведінки членів Асоціації, спрямованих на захист інтересів суб'єктів ринкової діяльності, та маркетологів — членів Асоціації.
•  Проведення заходів, що спрямовані на ознайомлення із законодавством, яке стосується діяльності у сфері менеджменту, маркетингу та консалтингових послуг серед своїх членів.
•  Співробітництво з державними органами та іншими організаціями в галузі законодавчої роботи, інших галузях, які стосуються діяльності у сфері менеджменту, маркетингу та консалтингових послуг.
•  Участь у створенні системи належного інформаційного забезпечення членів Асоціації, в тому числі шляхом організації мережі відповідних структур, що не передбачає отримання прибутку.
•  Громадська підтримка внесення пропозицій, правових ініціатив до державних структур для створення цивілізованого економічного простору для розвитку маркетингу.
•  Участь у запровадженні заходів щодо встановлення стандартів якості у роботі маркетологів та сприяння усуненню недобросовісної конкуренції.
•  Участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, симпозіумів, зустрічей, круглих столів за рахунок членських та спонсорських внесків.
•  Розробка концептуальних та практичних програм, що враховують проблеми розвитку маркетингу як науки для членів Асоціації.
•  Надання безоплатної допомоги у створенні центрів для вивчення проблем розвитку маркетингу як науки та надання науково-методичної допомоги з питань застосування маркетингу у практиці економічного та соціального життя.
•  Розробка рекомендацій по замовленню державних і громадських структур з питань маркетингу.
•  Надання експертних, інформаційних консультацій членам Асоціації.
•  Незалежні маркетингові дослідження із актуальних питань економічних, політичних, наукових та соціальних проблем для членів Асоціації.
•  Участь у створенні інформаційно-методичної бази в галузі менеджменту та маркетингу для членів Асоціації.
•  Надання методичної та іншої допомоги членам Асоціації, в тому числі при усуненні недоліків в роботі з клієнтами чи підвищенні кваліфікації членами або працівниками колективних членів Асоціації.
•  Через створені у встановленому порядку центри, школи проводить навчання з питань, що спрямовані на розвиток маркетингової свідомості у суспільстві.
•  Вивчення і пропаганда вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері розвитку маркетингу.
•  Співробітництво з засобами масової інформації, проведення прес-конференцій, заснування засобів масової інформації для виконання статутних завдань.
•  Співробітництво з асоціаціями маркетингу в інших країнах і організаціями, що об'єднують структури, які працюють на ринку консалтингових послуг.
•  Участь у програмах міжнародних організацій.
•  Інформаційне забезпечення, розробка та наповнення комп`ютерного банку даних щодо маркетингової інформації для членів Асоціації.
•  Розробка стандартів професійної роботи для членів Асоціації та сприяння підвищенню їх професійного рівня.
•  Підготовка членів Асоціації до проведення сертифікації у відповідності до вимог чинного законодавства;
•  Проведення сертифікації професійної роботи серед членів Асоціації.
•  Співробітництво у сфері науки, освіти з підприємствами, установами, організаціями, фірмами та громадянами як в Україні так і за її межами.
•  Може здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у встановленому чинним законодавством порядку.

[догори]

СТАТТЯ 4. Членство в Асоціації

4.1 Членство в Асоціації може бути індивідуальним та колективним.

4.2 Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, яким виповнилося 18 років, які мають вищу освіту та не менше двох років стажу роботи в сфері маркетингу та менеджменту, викладацької чи дослідницької роботи в сфері маркетингу та менеджменту, а також інших видах діяльності, пов`язаних з маркетингом, консалтингом та менеджментом, а також які не мають вищої освіти, за умови принаймні трирічного стажу на посаді менеджера з маркетингу або маркетолога, визнають та виконують вимоги Статуту Асоціації, сплачують членські внески. Розмір членських внесків встановлює Конференція Асоціації.

4.3 Колективними членами можуть бути трудові колективи підприємств, організацій, установ, які сприяють діяльності Асоціації, визнають вимоги Статуту та сплачують членські внески. Розмір членських внесків для колективних членів встановлює Рада Асоціації.

4.4 В Асоціацію можуть вступати як колективні члени інші громадські організації, благодійні фонди та інші неприбуткові організації. Розмір членських внесків для них встановлює Рада Асоціації.

4.5 Індивідуальні та колективні члени мають рівні права і обов`язки. Колективні члени приймають участь у діяльності Асоціації через своїх представників.

4.6. Кандидатом у члени Асоціації можуть бути особи:

•  Які не мають вищої професійної освіти і стажу роботи менше року у сфері маркетингу та менеджменту;
•  Які навчаються за фахом економіка, маркетинг чи менеджмент у навчальних закладах України.

Кандидати у члени не сплачують членські внески.

4.7 Новий член Асоціації приймається на підставі його заяви, поданої до Асоціації. Заява претендента обов`язково повинна містити підтвердження зобов`язання виконувати Статут Асоціації.

•  Прийом до індивідуальних членів Асоціації здійснюється через її первинний осередок за рішенням Загальних зборів.
•  Прийом до колективних членів Асоціації здійснюється на підставі рішення Ради Асоціації згідно з поданою заявою та рішенням трудового колективу або рішенням керівного органу — для громадських організацій.

4.8 Членство в Асоціації припиняється або у зв`язку з виключенням із членів Асоціації, або при добровільному виході члена з Асоціації.

•  Добровільно вихід членів з Асоціації відбувається на підставі заяви — від індивідуального члена та рішенням трудового колективу — від колективного члена.
•  Виключення з членів Асоціації відбувається тоді, коли член своїми вчинками дискредитує Асоціацію, про що прийнято рішення обласної організації чи Ради Асоціації.

4.9 Вимоги до членів, а також процедура прийняття чи виключення з Асоціації визначаються положеннями даного Статуту.

[догори]

СТАТТЯ 5. Права членів Асоціації

5.1 Кожний член Асоціації має право:

•  Брати участь в будь-якій діяльності, що ведеться під егідою Асоціації.
•  Одержувати інформацію про діяльність Асоціації та її органів.
•  Брати участь у роботі керівних органів Асоціації.
•  Обирати та бути обраним у керівні та контролюючі органи Асоціації.
•  Звертатися до Асоціації за захистом своїх прав та інтересів.
•  Вносити пропозиції до керівних органів Асоціації по питаннях, пов`язаних з його діяльністю або діяльністю Асоціації.
•  Добровільного виходу з Асоціації.

5.2 В будь-яких публічних заявах член Асоціації має право згадувати про своє членство в Асоціації.

[догори]

СТАТТЯ 6. Обов`язки членів Асоціації

6.1 Члени Асоціації зобов`язані:

•  Приймати безпосередню участь у роботі Асоціації.
•  Підтримувати цілі та завдання Асоціації.
•  Виконувати рішення керівних органів Асоціації.
•  Своєчасно сплачувати членські внески.

[догори]

СТАТТЯ 7. Органи управління і контролю Асоціації

7.1 Структуру Асоціації складають первинні осередки, які об`єднуються у обласні організації за територіальною ознакою, а також статутні органи Асоціації.

7.2 Первинні осередки Асоціації створюються за територіальною ознакою на підставі рішення Загальних зборів осередку, яке потребує затвердження загальними зборами обласних організацій.

7.3 Вищим керівним органом первинного осередку є його Загальні збори, які скликаються головою осередку один раз на рік. Позачергові скликаються на вимогу 1/3 членів первинного осередку головою осередку. Збори правомочні, якщо на них присутня більшість членів осередку. Первинний осередок діє на підставі власного Статуту (Положення), яке приймається його зборами, затверджується Радою Асоціації. Статут (Положення) не повинне суперечити Статуту Асоціації.

7.4 До виключної компетенції Загальних зборів первинного осередку належить:

•  Визначення напрямків діяльності осередку.
•  Затвердження результатів діяльності осередку за рік, затвердження звітів голови осередку.
•  Прийняття рішень про прийом до членів Асоціації та виключення з неї щодо індивідуальних членів.
•  Прийняття кошторису витрат осередку.
•  Обрання голови осередку.
•  Прийняття рішень з інших найбільш важливих питань діяльності осередку.
•  Делегування представника на Загальні збори обласної організації.

Рішення Зборів приймається простою більшістю голосів присутніх на Зборах.

7.5 Голова первинного осередку Асоціації здійснює функції оперативного управління справами осередку в період між Загальними зборами осередку.

Голова первинного осередку:

•  Реалізує виконання рішень вищих органів Асоціації та зборів осередку.
•  Затверджує внутрішні документи осередку.
•  Готує матеріали до розгляду на Загальних зборах осередку.
•  Звітує про свою діяльність перед Загальними зборами осередку.
•  Вирішує інші оперативні питання діяльності осередку, якщо вони не віднесені до відання Загальних зборів осередку.

7.6 Первинні осередки легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.

7.7 Обласні організації створюються на підставі рішення Загальних зборів обласних організацій, яке потребує затвердження Радою Асоціації. Територію діяльності у межах області України (міст Києва і Севастополя), Автономної республіки Крим самостійно визначає обласна організація.

7.8 Обласна організація Асоціації діє на підставі цього Статуту, свого Статуту (Положення), рішення його керівних та контролюючих органів, а також норм чинного законодавства.

7.9 Вищим органом обласної організації є Загальні збори обласного організації. Вони проводяться не рідше одного разу на рік. Скликання зборів належить до компетенції голови обласної організації. Загальні збори обласної організації правомочні, якщо на них присутні більше половини делегатів від первинних осередків, які входять до складу обласної організації.

7.10 Позачергові збори організації можуть бути скликані з ініціативи не менше 1/3 членів Асоціації, які обрані через відповідний первинний осередок, а також з ініціативи голови організації чи Ревізійної комісії обласної організації.

7.11 До виключної компетенції Загальних зборів обласної організації належить:

•  Визначення напрямків діяльності обласної організації.
• Прийняття Статуту (Положення) обласної організації, винесення на затвердження Радою Асоціації.
• Затвердження результатів діяльності обласної організації за рік, затвердження звітів голови обласної організації та Ревізійної комісії обласної організації.
•  Прийняття рішень про виключення з індивідуальних членів Асоціації.
•  Прийняття кошторису витрат обласної організації.
• Прийняття рішень з інших найбільш важливих питань діяльності обласної організації.
•  Делегування представника на конференції Асоціації.

Рішення зборів приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах.

7.12. Рада обласної організації є керівним органом управління обласною організацією між Загальними зборами.

7.13 До компетенції Ради обласної організації відноситься:

•  Реалізація завдань Асоціації, визначених Конференцією Асоціації в межах обласної організації.
•  Реалізація конкретних напрямків діяльності обласної організації в період між Загальними зборами та затвердження планів роботи обласної організації.
•  Затвердження внутрішніх локальних актів обласної організації.
•  Роз`яснення рішень Загальних зборів обласної організації та контроль за їх виконанням.
•  Підготовка матеріалів до Загальних зборів обласної організації.

7.14 Голова обласної організації Асоціації здійснює функції оперативного управління справами обласної організації Асоціації в період між Загальними зборами обласної організації. Голова обласної організації обирається терміном на 2 роки:

•  Реалізує виконання рішень вищих органів Асоціації та зборів обласної організації.
•  Затверджує внутрішні документи обласної організації.
•  Готує матеріали до розгляду на Загальних зборах обласної організації.
•  Звітує про свою діяльність перед Загальними зборами обласної організації.
•  Вирішує інші оперативні питання діяльності обласної організації, якщо вони не віднесені до відання Загальних зборів обласної організації.

7.15 Для здійснення контролю за діяльністю обласної організації Загальні збори обирають терміном на два роки Ревізійну комісію у кількості 3 осіб. Засідання Ревізійної комісії правомочні за участі в її роботі всіх членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

7.16 Ревізійна комісія обласної організації проводить ревізії фінансово-господарської діяльності первинного осередку та подає їх результати Загальним зборам обласної організації, проводить ревізії фінансово-господарської діяльності обласної організації та подає їх результати Загальним зборам обласної організації.

7.17 У роботі Ревізійної комісії обласної організації бере обов`язкову участь член Ревізійної комісії Асоціації. Про проведення перевірок Ревізійна комісія обласної організації повинна завчасно повідомляти Ревізійну комісію Асоціації.

7.18 Обласна організація здійснює свою діяльність на підставі власного Статуту (Положення), який приймається Загальними зборами і затверджується Радою Асоціації та не повинен суперечити Статуту Асоціації.

Для набуття статусу юридичної особи обласні організації реєструються у встановленому законом порядку. Ті обласні організації, які не є юридичною особою, зобов`язані легалізувати свою діяльність шляхом повідомлення про заснування у встановленому законом порядку.

7.19 Конференція є вищим органом Асоціації. Вона проводиться не рідше одного разу на рік. Скликання Конференцій належить до компетенції Ради Асоціації.

7.20 Позачергові Конфенції можуть бути скликані з ініціативи не менш 1/3 від усіх обласних організацій Асоціації, з ініціативи Ревізійної комісії, або Ради Асоціації.

7.21 Конференції вважаються правомочними, якщо в їх роботі прийняло участь не менш 2/3 делегатів обласних організацій Асоціації. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

7.22 До виключної компетенції Конференцій відносяться:

•  Визначання напрямків діяльності Асоціації.
•  Затвердження звітів Ради Асоціації, Ревізійної комісії.
•  Затвердження Статуту Асоціації та внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації.
•  Затвердження символіки Асоціації.
•  Прийняття бюджету Асоціації.
•  Обрання Президента Асоціації, віце-президентів, Ради Асоціації і Ревізійної Комісії терміном на п`ять років.
•  Затвердження рішення про створення обласних організацій.
•  Прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації.

7.23 Якщо на Конференцію винесено питання, пов`язане з внесенням змін і доповнень до Статуту та інших актів Асоціації, то рішення з питань про внесення таких змін і доповнень вважається прийнятим, якщо за них проголосувало не менш 2/3 від присутніх на Конференції делегатів Асоціації.

7.24 Вибори Конференцією персонального складу органів управління, контролю Асоціації проводяться відповідно до умов цього Статуту. Якщо в результаті проведення двох турів голосування по персональному складу вищевказаних органів не буде обрана необхідна кількість їх членів, то обраними вважаються ті кандидати, які набрали відносну більшість голосів у другому турі голосування.

7.25 Члени Асоціації, стосовно яких прийнято рішення про припинення членства, не мають права брати участь у голосуванні на Конференції.

7.26 Рада Асоціації є керівним органом управління Асоціації між Конференціями Асоціації.

7.27 До компетенції Ради Асоціації відноситься:

•  Реалізація завдань Асоціації, визначених Конференцією Асоціації.
•  Реалізація конкретних напрямків діяльності Асоціації в період між Конференціями та затвердження планів роботи Асоціації.
•  Затвердження внутрішніх локальних актів Асоціації.
•  Роз`яснення рішень Конференцій та контроль за їх виконанням.
•  Підготовка матеріалів до Конференцій.
•  Затвердження та звільнення Генерального директора за поданням Президента Асоціації.
•  Встановлення розміру членських внесків для індивідуальних та колективних членів Асоціації.
•  Затвердження зразків печатки, штампів та інших реквізитів Асоціації.
•  Прийняття рішень про заснування (відкриття) обласних організацій, підприємств, установ, затверджує Статути ( Положення) про них.

7.28 Рада Асоціації може здійснювати від імені Асоціації будь-які дії, за виключенням тих, які відносяться до виключної компетенції Конференції чи інших органів Асоціації.

7.29 Рада Асоціації обирається терміном на п`ять років. Конференція Асоціації обирає членів Ради. Конференція обирає Президента, віце-президентів. Віце-президенти Асоціації та Генеральний директор Асоціації є членами Ради за посадою. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на рік.

7.30 Засідання Ради Асоціації правомочне, якщо на ньому присутня більшість членів Ради. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх членів.

7.31 Членство в Раді Асоціації будується на громадських засадах.

7.32 Президент очолює роботу Ради Асоціації, головує на засіданнях Ради Асоціації, подає на затвердження Радою кандидатуру Генерального директора, представляє законні інтереси Асоціації у державних та громадських органах, дає розпорядження та вказівки в межах наданних йому Конференцією повноважень.

7.33 Для здійснення повсякденної діяльності Асоціації створюється Дирекція. Дирекцію очолює Генеральний директор, який затверджується Радою за поданням Президента та є членом Ради Асоціації за посадою.

7.34 Генеральний директор очолює роботу Дирекції, головує на засіданнях Дирекції, від імені Асоціації укладає трудові угоди (договори) з персоналом Асоціації, а також представляє інтереси Асоціації перед іншими особами в межах своєї компетенції.

7.35 Генеральний директор підписує від імені Асоціації угоди та інші документи, пов`язані з її діяльністю, має право першого банківського підпису.

7.36 Для здійснення контролю за діяльністю Асоціації Конференцією обирається Ревізійна комісія з числа членів Асоціації або представників колективних членів у кількості 3 осіб. Засідання Ревізійної комісії правомочне за участі в її роботі всіх членів.

7.37 До компетенції Ревізійної комісії відноситься:

•  Повідомлення про недоліки в роботі виконавчих органів Асоціації на Конференції.
•  Проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Асоціації не менш як раз на рік з поданням її результатів Конференції Асоціації.

7.38 Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами Ради Асоціації, Дирекції.

7.39 Для прийняття рішення Ревізійній комісії достатньо простої більшості голосів присутніх на її засіданнях.

7.40 Члени Ревізійної комісії обирають із свого складу Голову Ревізійної комісії.

7.41 Перевірка фінансової діяльності Асоціації здійснюється державними податковими адміністраціями, іншими державними органами у межах їх компетенції та аудиторськими організаціями.

7.42 Асоціація здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам державної статистики.

7.43 Достовірність та повнота річного балансу і звітності Асоціації може бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

7.44 Відповідальність за дотримання вимог законодавства несе Президент Асоціації. Відповідальність за своєчасне подання бухгалтерської звітності покладається на головного бухгалтера Асоціації.

7.45 На час відсутності Президента Асоціації його заміщає один із віце-президентів.

[догори]

СТАТТЯ 8. Майно та кошти Асоціації

8.1 Майно та кошти Асоціації належать їй на праві власності.

8.2 Майно Асоціації складають основні та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Асоціації.

8.3 Асоціація відповідає по своїм зобов`язаннях усім належним їй майном. Члени Асоціації на відповідають по зобов`язаннях Асоціації, Асоціація не відповідає по зобов`язаннях її членів.

8.4 Асоціація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою в установленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, благодійних внесків громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

Асоціація має право на майно та кошти створених нею госпрозрахункових підприємств і організацій.

8.5 Фінансові кошти Асоціації створюються за рахунок:

•  Коштів та майна, переданого Засновниками Асоціації.
•  Вступних та членських внесків членів Асоціації.
•  Добровільних грошових внесків трудових колективів, установ і організацій, іноземних юридичних осіб та громадян, громадян України.
•  Дарування чи заповіту майна та коштів на користь Асоціації.
•  Благодійних внесків та пожертвувань громадян та юридичних осіб у грошовій та майновій формах.
•  Надходжень від господарської, комерційної та іншої діяльності підприємств та організацій створених Асоціацією у вигляді пасивних доходів, що будуть використовуватися на виконання статутних завдань.

8.6 За рішенням Ради Асоціації у разі необхідності можуть створюватись цільові фонди, які використовуються для реалізації програм у рамках дійсного Статуту.

Порядок створення і використання таких фондів визначається Конференцією Асоціації.

8.7 Як внески до Асоціації приймаються цінні папери, а також майно, яке може бути використане Асоціацією для вирішення статутних завдань.

8.8 За особами, які дарують майно та кошти Асоціації, зберігається право контролю за цільовим використанням внесків.

8.9 Кошти Асоціації використовуються для виконання завдань, передбачених Статутом та на оплату праці штатних працівників.

8.10 Грошові кошти Асоціації витрачаються відповідно до її завдань під контролем Ради, Ревізійної комісії Асоціації, а також відповідно до побажань осіб, які дарують.

8.11 Асоціація має право у встановленому порядку купувати, передавати організаціям, закладам, обмінювати, віддавати в оренду, надавати безкоштовно у тимчасове безоплатне користування рухоме та нерухоме майно, обладнання, технічні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності.

8.12 Асоціація може мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, інвентар та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом. У власності Асоціації можуть бути також видавництва та інші підприємства.

[догори]

СТАТТЯ 9. Припинення діяльності Асоціації

9.1 Припинення діяльності Асоціації може бути проведене шляхом ліквідації чи реорганізації за ухвалою Конференції Асоціації або за рішенням суду.

9.2 У випадку ліквідації Асоціації, Конференція, або орган, що прийняв рішення про ліквідацію Асоціації, призначають Ліквідаційну Комісію, яка проводить всі необхідні заходи.

9.3 Кошти та майно Асоціації, в тому числі в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду, спрямовуються в доход держави.

9.4 Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація ліквідованою з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

  [догори]

СТАТТЯ 10. Внесення змін та доповнень

10.1 Зміни та доповнення до Статуту Асоціації вносяться за рішенням Конференції та у п`ятиденний строк про такі зміни повідомляється орган, який здійснив реєстрацію Асоціації.

[догори]

 

   

 

  Наші координати:
03057, Київ-57,
пр.Перемоги, 54/1, оф.436
тел./факс. +38 (044) 456-08-94; 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua
 
© 2001-2010
Українська асоціація маркетингу