Увага! Офіційний сайт Української асоціації маркетингу
змінив адресу на uam.in.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 50 секунд.
 
на головну
напиши нам
Добавить в избранное
 Search »    
 

 

 

 
Разместить рекламу

 

  

     


   Стандарти якості    ЗмістСТАНДАРТИ ЗДІЙСНЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ

28. Планування дослідження

Після затвердження проекту першочерговим завданням Агенції є випуск плану (планового документа), в якому показано розклад усіх важливих стадій дослідження:

 • зобов'язання і дату постачання засобів заохочення і (або) матеріальних стимулів, концептів і (або) товарів для тестування разом з домовленістю на постачання;
 • дату схвалення Клієнтом анкети або керівництва для групового обговорення, або особистого інтерв'ю;
 • зобов'язання з одержання дозволу на використання певного місця/точки опитування;
 • розклад польових робіт;
 • дату схвалення Клієнтом технічних умов аналізу;
 • найранішу можливу дату для представлення попередніх результатів;
 • можливі дати для звіту і презентації, якщо це вимагається.

Агенція має надати Клієнту контактну особу, а також надати рекомендації або пропозиції щодо подальших дій в разі непередбачених обставин.

29. Розклад польових робіт

На вимогу Клієнта Агенція має надати повний розклад (дату, час і місцезнаходження) всіх операцій польової роботи, включаючи інструктаж інтерв'юерів, бригадирів або модераторів. Агенція за необхідності має сприяти присутності Клієнта на певних стадіях польової роботи за умови, якщо це:

 • не призводить до непомірної затримки операцій польової роботи;
 • не перешкоджає ефективній організації польових робіт, наприклад у разі підготовки або оцінки інтерв'юерів;
 • не піддає небезпеці правильність збору даних у випадку, коли тема дослідження є делікатною;
 • не піддає небезпеці анонімність учасників/респондентів,
 • у разі якісного дослідження присутність Клієнта або спостереження за групами також регламентується підрозділ 53 цього стандарту.

Збирання та обробка даних:

30. Реєстрація всіх операцій польової роботи

Для того, щоб зробити доступними всі елементи, необхідні для аналізу всіх розбіжностей між передбачуваною і одержаною структурою вибірки, Агенція повинна вести облік:

 • усіх джерел, які використовуються для побудови вибірки;
 • всіх інтерв'юєрських квот або інструкцій щодо випадкового відбору й аналізу результатів;
 • усіх процедур, які використовуються при вербуванні респондентів.

Щоб повністю з'ясувати відмінності між передбачуваними й одержаними вибірками, у разі необхідності мають бути записані і проаналізовані наступні елементи:

 • ступінь розповсюдженості і рівні охоплення;
 • рівень “ні”/відповідей;
 • у разі тестування товару за допомогою одного або кількох повторних інтерв'ю кількість ефективних інтерв'ю, досягнутих на кожній стадії.

У випадку якісного дослідження зберігатимуться дані на кожного респондента і кількість учасників, які справді беруть участь в кожному груповому обговоренні.

31. Інформаційні записи про інтерв'юерів

На кожного польового інтерв'юера, бригадира та контролера, або телефонного інтерв'юера чи бригадира повинен зберігатися файл, що містить наступну документовану інформацію:

 • анкету;
 • дату інтерв'ю або допуску до підготовки;
 • види, строки і тривалість одержаної підготовки;
 • підтвердження попередньої підготовки або досвіду, включаючи знання мов, практику проведення різних типів інтерв’ю (структурного, якісного, бізнес/інтерв’ю, загадкової покупки тощо);
 • всі отримані рекомендації

На польових інтерв’юерів:

 • супроводжувальний звіт на першу роботу,
 • перевірку достовірності, що проводилась за останні 12 місяців;

На телефонного інтерв’юера:

 • звіт про проведені на попередніх роботах нагляд або контроль,
 • контрольний моніторинг якості або перевірку достовірності за останні 12 місяців;

Типи проектів, над якими вони працюють (тестування товару, бізнес/інтерв’ю, вербування груп, структурні кількісні дослідження тощо);

 • атестація попередньої діяльності;
 • деталі суттєвих недоліків, знайдених в індивідуальній роботі, та заходи щодо їх виправлення;
 • дата випуску і номер посвідчення особи (у разі необхідності).

32. Захист даних

Уся польова робота і запис даних проводяться у відповідності із законодавством про захист даних. Ні анке/ та, ні аудіо/ або відеозапис, за якими респондент може бути впізнаний, ні будь/який інший запис даних, що містить ім’я респондента, не будуть передані Клієнтові або будь/якій третій стороні, за винятком, якщо отри/ мано точну згоду респондента і лише для дослідницьких цілей. Записи, що містять особисті ідентифікаційні де/ талі респондентів, не повинні зберігатися Агенцією довше, ніж необхідно для перевірки польової роботи і на/ ступних перевірок якості та можливого повторного інтерв’ю.

Якщо вербування респондента або учасника пов’язане з використанням списків, наданих Клієнтом, то ви/ користання таких списків повинно підпорядковуватись законодавству про захист даних.

33. Анонімність клієнта

Ідентичність Клієнта не розкривається респондентам, за винятком лише, коли дослідницька Агенція і Клієнт спільно вирішують, що для цього є поважні причини.

34. Картка респондента

У кінці будь/якого індивідуального інтерв’ю або групових обговорень кожному респонденту надається до/ кумент з подякою за співробітництво і назвою та адресою дослідницької Агенції, її номер телефону. Коли інтерв’ю проводиться по телефону, необхідно вказати зворотний номер телефону в кінці інтерв’ю.

35. Дата і тривалість інтерв’ю

Дата і тривалість усього інтерв’ю мають бути зафіксовані. В тому разі, коли інтерв’ю або колективне опиту/ вання записуються на аудіо/ або відеоплівку, запис повинен мати ярлик з датою запису. Тривалість має бути зро/ зумілою із запису.

36. Обсяг праці інтерв’юера

Записи польової роботи повинні надавати можливість аналізувати анкети, зібрані кожним інтерв’юером.

37. Нагляд і контроль за польовою роботою

Методи і співвідношення перевірок та контролю інтерв’ю (включаючи респондентів, завербованих для гру/ пових обговорень) мають бути визначені в пропозиції і підтверджені у звіті. Кожна Агенція має право встанов/ лювати власні стандарти моніторингу і контролю з визначеним мінімальним співвідношенням повторних дзвінків, прослуховувань, або перевірок (моніторингу), які проводяться між інтерв’ю. Контролери польової ро/ боти за необхідності аналізують для кожного інтерв’юера час дня, коли інтерв’ю проводилось, частотність за день та “коефіцієнт попадань” (співвідношення успішних інтерв’ю на 10 дзвінків).

В разі якісного дослідження Агенція повинна описати систему, яка використовується під час перевірки та контролю вербування учасників групового обговорення або тих, у кого належить брати інтерв’ю.

38. Встановлення системи кодування даних

Дослідницька Агенція повинна гарантувати, що кодувальники, які працюють в проекті, були проінструкто/ вані або забезпечені інструкціями, що включають наступне:

 • загальні цілі або стадії дослідницького проекту;
 • ідентифікацію тих питань, які вимагають кодування;
 • специфічні підгрупи, необхідні для розробки рамок кодування (наприклад, регіон, споживач/не споживач тощо);
 • будь/яку корисну інформацію від попереднього проекту або стадії;
 • будь/яку іншу вимогу або спеціальні інструкції, що є специфічними для даного проекту.

Нормальна практика дослідницької Агенції стосовно рамок кодування для відкритих питань повинна доку/ ментуватися для Клієнта на його вимогу. В рамках кодування “Ні” відповіді завжди відрізняються від відповідей “Не знаю”. Категорія “Інші” не має перевищувати 10% відповідей респондентів та не вести до будь/ яких викривлень в розподілі відповідей.

39. Норми перевірки введення даних

Дослідницька Агенція повинна мати документовані процедури контролю за роботою з даними.

Якщо перевірки на достовірність інформації (перевірки на несуперечливість) є неадекватними, то викори/ стовуватимуться інші процедури контролю, такі, наприклад, як повне або часткове повторне введення даних.

Існує два типи реакції на виявлені помилки:

 • проведення корекції для підвищення якості дослідження;
 • розробка відповідних інструкцій і (або) дії, які приймаються щодо персоналу, який припустився помилки. Крім того, необхідно встановити відповідний типові дослідження мінімальний відсоток для перевірки.

40. Корегування або чистка даних

На вимогу Клієнта Агенція має задокументувати метод корегування/контролю даних, який використо/ вується після їх введення (звітне або примусове корегування).

Звітне корегування – це перевірка, що повертається до анкет. Коли застосовується звітне корегування, то необхідно зафіксувати прийняте в результаті рішення.

Примусове корегування – це автоматичний контроль, який виконує послідовну перевірку і корекцію про/ грами. Коли застосовується примусове корегування (його часто називають “чисткою даних”), то логіка приму/ шення повинна бути записана і представлена на схвалення Клієнту, якщо він цього бажає, а також має бути ви/ конаний випробний тест з документальною фіксацією результатів, щоб гарантувати, що примушення має бажа/ ний ефект.

Для безперебійного проведення дослідження, у разі виникнення потреби негайно опрацювати помилки, розробляються правила, які, в свою чергу, документують і застосовують невідкладно (таким чином, щоб прий/ няті рішення не потрібно було переглядати або підтверджувати щоразу).

У всіх випадках головні процедури і правила чистки даних повинні документуватися в Технічному додатку Дослідницького звіту або бути доступними на вимогу.

41. Файл чистки даних Агенція має приділяти увагу файлам проекту після проведення чистки даних, аби гарантувати, що:

 • файли або дані всередині файла не дублюються;
 • використовується остання версія;
 • первинні й очищені дані чітко розпізнаються;
 • перевірка логіки або еквівалентні процедури проводять до або після чистки даних.

На вимогу Клієнтові надається доступ до таких файлів за його проектом.

Дослідницький звіт:

42. Повнота для відтворюваності

Дослідницький звіт завжди має бути достатньо деталізованим, щоб будь/який читач мав можливість повто/ рити дослідження або провести повний повторний аналіз. Описання того, що було досліджено і що було знай/ дено, повинно бути старанно задокументуватися. Всі методичні параметри, техніка збирання даних, ма/ теріальні стимули, які використовувались, та інструментальні засоби аналізу, що застосовувались до даних, ма/ ють бути детально описані.

Зокрема, дослідницький звіт у разі необхідності повинен включати наступні деталі:

 • цілі дослідження, встановлені на початку Клієнтом;
 • первинний метод(и) збирання даних;
 • генеральну сукупність і метод отнесенія к генеральної сукупності;
 • рівні розповсюдження й охоплення (у кількісному дослідженні);
 • прогнозовані і досягнуті розміри та структуру вибірки;
 • необроблені і зважені базові компоненти всіх обчислених відсоткових відношень;
 • рівень значимості (90%, 95%, або 99%) розходжень у результатах;
 • точну анкету, яка використовувалась в полі, включаючи всі матеріальні стимули, тестові товари, ротаційні списки тощо (в якісному дослідженні – керівництво для обговорення або особистого інтерв’ю);
 • після проведення багатовимірного аналізу – технічну міру значимості.

Якщо Агенція вважатиме доцільним, та в залежності від дослідницьких даних і типу дослідження ці технічні деталі будуть розміщені:

 • в менеджмент резюме ,
 • окрім кожної відповідної таблиці, чі фрагментів тексту, в тілі Звіту;
 • або в технічних додатках в кінці Звіту. Також включатимуться і повинні завжди бути доступними на вимогу Клієнта наступні елементи:
 • будь/які вторинні дані, що використовуються, та їх джерело;
 • суттєві параметри польової роботи, зокрема період, частотність, географічні межі, інструментарій для проведення вибіркового обстеження, дні тижня, коли проводилось інтерв’ю, анкета для опитування тощо;
 • будь/яка зовнішня допомога в польовій роботі, так само як і всі інші субпідрядники, що використовува/ лись для основних частин дослідження;
 • тривалість інтерв’ю;
 • загальна характеристика будь/яких запропонованих респондентам стимулів;
 • опис всіх зважувальних методів, якими послуговувались дослідники.

43. Відокремлення інтерпретації від результатів

Як у кількісному, так і в якісному дослідженнях у Звіті інтерпретація результатів (висновки і рекомендації) повинни бути чітко відокремлена від безпосереднього опису даних і при представлені і при написанні звіту.

44. Валідність результатів

З багатьох можливих причин результати будь-якого проекту дослідження ринку можуть мати деякий ступінь невпевненості. Етичним обов’язком Агенції є необхідність чітко згадати у Звіті про всі ідентифіковані джерела потенційної погрішності в результатах.

Наприклад, дуже важливо буде зясувати, чи є будь-які безперечно важливі результати наслідком технічних похібок, чи відповідають реальним спостереженням. Скажімо, метод побудови вибірки міг привести к так званому “ефекту плану”, або ж у ході дослідження могла відбутися зовнішня подія, яка могла серйозно вплинути на значення результатів. У таких випадках Агенція має ідентифікувати і переглянути наявність таких “шумів” у результатах досліджень.

45. Визначення всіх змінних

Усі змінні, які використовувались в аналізі даних, мають бути чітко і до кінця визначеними. Будь-яка індексація, кількісна оцінка, масштабування або групування повинні мати повне пояснення у таблиці, яка показує всі параметри групування респондентів. Клієнт завжди має право побачити табулювання кожного заданого запитання. Кожна із складових частин будь-якої комбінованої змінної повинна бути чітко ідентифікована, щоб зробити логіку повністю зрозумілою для кожного читача. Ці технічні деталі з’являться:

 • якщо можливо – у відповідних таблицях у Звіті;
 • або як Технічні додатки до Звіту. Єдиний виняток щодо вищезазначеного з’являється тоді, коли дослідницький аналіз, модель, або моделю/ вання є приватними і, таким чином, конфіденційними.

46. Дані в електронному форматі

Якщо дані мають бути представлені в електронній формі, то формат, який використовується, повинен узго/ джуватися між Клієнтом і Агенцією заздалегідь.

Менеджмент субпідрядників:

47. Необхідна прозорість

Будь-яке очікуване укладання субдоговору в будь-якій значній частині дослідницького проекту має бути обов’язково згадане в дослідницькій пропозиції. Будь-яка непередбачена зміна проекту повинна пропонува/ тись до уваги Клієнта. Обов’язком Агенції є гарантувати, що субпідрядники і наймані працівники працюють на такому ж рівні стандартів якості, як і вони самі.

48. Повна відповідальність агенції

Агенція, з якою Клієнт укладає угоду з метою реалізації проекту, є повністю відповідальною за всю роботу, яка проводиться у зв’язку з проектом, включаючи будь/яку важливу частину роботи, що може бути виконана субпідрядником.

49. Інші дослідницькі агенції

Критеріями для вибору інших дослідницьких агенцій для укладення субугод є:

 • досвід, знайомство з методологією або сферою, що стосується даного товару, або досвід роботи з іншими агенціями тощо;
 • якість обслуговування;
 • ціна (або вартість);
 • ефективність і прозорість.

Членство в Української Асоціації Маркетингу або в ESOMAR і включення в директорію ESOMAR повинно відбуватися після підписання Міжнародного процесуального кодекту маркетингових та соціологічних досліджень ICC/ESOMAR, так як вимагають ці стандарти. Не обовязково, але рекомендується агенціям пройті сертифікацію на відповідність ISO 9000. Агенція, яка працює згідно Стандартів якості маркетингових досліджень EFAMRO або згідно ціх стандартів має право очікувати той самий рівень якості від субпідрядників.

 

   

 
  Contacts:
03057, Kiev-57,
prosp.Peremogi, 54/1, r.436
tel./faks. +38 (044) 456-08-94; 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua
 
© 2001-2010
Ukrainian Marketing Association