Увага! Офіційний сайт Української асоціації маркетингу
змінив адресу на uam.in.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 50 секунд.
 
на головну
напиши нам
Добавить в избранное
 Search »    
 

 

 

 
Разместить рекламу

 

  

     


   Стандарти якості    ЗмістСТАНДАРТИ УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДЖЕННЯМИ

Загальні умови продажу дослідницьких проектів та показники їх вартості:

3. Дослідницькі пропозиції щодо визначення ціни
Визначення ціни на виконання дослідницького проекту включає:

 • вартість і розрахунок термінів дослідження;
 • технічну специфікацію дослідження;
 • звітну інформацію – специфікацію форматі в отриманих даних, тип звіту тощо;
 • автора пропозиції – для контакту з метою подальшого обговорення;
 • наявність сертифікатів на відповідність стандартам якості, конфіденційність інформаційних даних;
 • дотримання вимог чинного законодавства в процесі дослідження.

Дослідницька пропозиція відрізняється від призначення ціни тим, що додатково до переліченого вище після обговорення плані в Клієнта пропонує найкраще рішення поставлених дослідницьких проблем.

4. Конфіденційність

Сувора конфіденційність усіх складових частин дослідницької пропозиції є етичною вимогою, яка пов'язує обидві сторони – дослідницьку Агенцію і Клієнта. По-перше, деталі потреб Клієнт а мають зберігатися в суворій секретності всіма Агенціями, що потенційно можуть брати участь у виконанні дослідницького проекту. По-друге, якщо не обумовлені інші варіанти, авторське право на дослідницьку пропозицію, а також уся пов'язана з нею документація (анкета, керівництво для обговорення тощо) залишаються власністю дослідницької Агенції, і жодна деталь будь-якої пропозиції (замовлення) не повинна розголошуватися, а тим паче, надаватися будь-якій третій стороні.

5. Припущення щодо розповсюдженості об'єкта дослідження

Дослідницька пропозиція завжди повинна вказувати дані щодо рівня розповсюдженості об'єкта дослідження, якими послуговуються сторони при розрахунку вартості і термінів дослідження. В пропозиції має зазначатися (або вироблятися) найоптимальніший варіант пропорції загальної кількості населення, яку представлено у виборці генеральної сукупності. Клієнта повідомляють про всі суттєві відхилення від початкових припущень, які були зроблені на ранній стадії проекту . Будь-які зміни вартості або термінів виконання проекту обговорюють і погоджують з Клієнтом.

6. Типи стимулювання і тестовані товари

У пропозиції обов'язково треба вказувати конкретні види стимулів, і товарів (якщо такі потрібні) , що проходять тестування, а також їх кількість. Треба зазначити, чи включено до запропонованого бюджету постачання цих матеріалів і товарів, чи ні. Цей документ також має містити інформацію проте, чи слід повертати продукцію Клієнтові після завершення виконання проекту. В СОУ 91.12.0/21708654/001/2002 пропозиції обов'язково зазначають, що будь-який товар і (або) стимули, надані Клієнтом, мають відповідати всім законним вимогам. Клієнт несе відповідальність за будь-які позови або правові дії, що можуть виникнути внаслідок використання в дослідженні наданих ним будь-яких товарів і (або) стимулів, і зобов'язується звільнити Агенцію від усієї подальшої відповідальності в разі таких випадків.

7. Тривалість інтерв'ю

Дослідницька пропозиція завжди повинна містити інформацію щодо тривалості інтерв'ю (за кількістю часу чи за кількістю запитань) або групових обговорень, на основі яких була встановлена вартість. У разі, якщо остаточний варіант необхідної Клієнту анкети або керівництва для обговорення перевищує цю тривалість, тоді вартість і терміни проекту можуть підлягати перегляду.

8. Додатковий аналіз

Дослідницька пропозиція має містити вказівку, яким чином і наскільки вичерпно аналізуватимуться дані, або протягом якого часу може бути забезпечено будь-який додатковий аналіз, як передбачувана складова узгодженого контракту. Поза цими межами будь-який аналі з забезпечуватиметься рахунком оплати як за додаткову послугу, що не включена в основний контракт і оплачуватиметься окремо.

9. Контракти із субпідрядниками

В пропозиції необхідно чітко вказати, де планується укладання супідрядних договорів на будь-яку значну частину дослідницького проекту.

Основи дослідження:

10. Визначення мети та використання результатів

Дослідницька пропозиція повинна окреслювати мету дослідження і де необхідно, вказувати, на які маркетингові або інші рішення можуть вплинути результати дослідження.

11. Теми анкетування або обговорення

В дослідницькій пропозиції мають окреслюватися теми, які охоплюються анкетою чи керівництвом для обговорення, або іншими засобами збору даних. Точне формулювання анкети (керівництва для обговорення) має бути визначене тільки після того, як Клієнт офіційно ухвалив проект.

12. Обговорення альтернативних методів

У тому разі, якщо для вирішення проблеми могло б бути доречним використання кількох типів даних або кількох альтернативних методів їх збирання, необхідно обумовити в пропозиції переваги і недоліки альтернативних методів, які можуть бути використані. Потрібно також вказати причини, на основі яких пропонується вибірна користь одного з підходів. При послуговуванні певною технікою дослідження (скажімо, проективною або схожою методикою у якісному дослідженні, або конджоінт/аналізом в кількісному дослідженні) її загальні характеристики повинні бути точно визначені, разом з розкриттям причин, чому вони є найкращим варіантом. Вибір кількісної або якісної методології також має бути обґрунтованим, коли цього вимагають обставини.

Методи:

13. Метод збирання первинних даних

Дослідницька пропозиція повинна містити точний опис рекомендованого методу збирання даних. Кожен із необхідних матеріальних стимулів має бути ґрунтовно пояснений в рамках цілей і формату дослідження. Якщо підхід є експериментальним або розробленим конкретно для даного проекту (на противагу поширеному, визнаному методові збирання даних), то це повинно чітко окреслюватися.

14. Збирання вторинних даних

Якщо запропонований метод включає збирання або використання будь-яких вторинних даних, то в пропозиції слід обов'язково вказати:

 • джерело (статистичну документацію, оперативний пошук, on-Line пошук тощо);
 • точні наміри використання.

Будь-які відомі обмеження щодо послуговування вторинними даними треба і обумовлювати.

15. Дослідницька фаза

Дослідницька пропозиція має містити описання мети і методу дослідницької фази, якщо така є.

16. Співвідношення приватної і корпоративної власності

В пропозиції завжди вказується, якими будуть зібрані дані – приватними або корпоративними, або ж яка частина результатів вважатиметься відповідно приватною, а яка корпоративною власністю.

Вибірка:

17. Цільовий обсяг вибірки

Дослідницька пропозиція завжди має або “повинно” містити очікуваний обсяг вибірки для ефективного опитування. В разі багатоетапного дослідження повинен бути визначений мінімальний (або остаточний) обсяг вибірки. Що ж стосується групових обговорень та індивідуальних глибинних інтерв'ю, то необхідно вказати кількість людей, яких буде опитано і (або) кількість груп та заплановану кількість учасників у кожній з них.

18. Визначення генеральної сукупності

У пропозиції повинно чітко визначатися, які суспільні групи найбільш підходять для опитування , а також має наводитись точний опис критеріїв і процедур використовуваних у процесі відбор у респондентів.

19. Методи і методика вибіркового дослідження

Дослідницька пропозиція має вказувати, яку методику вибіркового дослідження було обрано – випадкову, псевдовипадкову, або квоти. Передбачений ряд точок опитування, місце проведення інтерв' ю та його описання, очікувана кількість інтерв'юерів або модераторів (для групових обговорень) та всі інші важливі параметри, що впливають на вартість і якість дослідження, вказують у пропозиції, так само як і різновиди заохочувальних стимулів для респондентів. Заздалегідь повинні визначатися вс і критерії, що використовуються для відбору (відсіву) респондентів (як наприклад, прихильність до певного товару, приналежність до певної рекламної агенції тощо).

20. Відбір учасників інтерв'ю в сім'ях або організаціях

Коли і з сім'ї або організації вибирається лише одна особа, то в пропозиції необхідно описати процедуру, яка використовуватиметься в процесі цього вибору.

В якісному дослідженні необхідно вказати мінімальний проміжок часу, що повинен минути з того моменту, коли учасники востаннє брали участь (якщо справді брали) у груповому обговоренні або індивідуальному глибинному інтерв'ю. У пропозиціях до такого дослідження необхідно тако ж чітко визначити, як вербуватимуться респонденти (знову ж таки із заздалегідь складеного списку, або за допомогою інших засобів).

Польові роботи:

21. Метод інструктажу

Дослідницька пропозиція повинна містити описання методу інструктажу, що застосовується в роботі з бригадирами, інтерв'юерами і контролерами. Наприклад, збори з усіма інтерв'юерами, тільки з бригадирами, або відправка поштою інструкцій, використання електронної пошти, телефонного зв'язку тощо.

22. Місце інтерв'ю

Дослідницька пропозиція має визначати місце проведення інтерв'ю: на вулиці, вдома, на роботі , у спеціальному приміщенні тощо. Якщо з респондентами досягнуто домовленості про інтерв'ю заздалегідь, або, якщо дослідження проводиться в кілька етапів, то і місць інтерв'ю може бути кілька – при цьому вказуються усі умови і параметри визначених типів інтерв'ю. Якщо запропоноване місце, де має проводитися інтерв'ю, вимагає отримання попереднього дозволу (наприклад, у магазині), то ця вимога повинна бути чітко зазначена в пропозиції. Також мають бути визначені день тижня, час дня, коли буде проводитись інтерв'ю.

В якісному дослідженні так само обумовлюється місце проведення інтерв'ю і (або) групових обговорень (вдома, у готелі, в офісі), доступність наочних засобів, а також можливість для Клієнта відвідати групи або індивідуальне інтерв'ю.

23. Планування роботи в полі

Якщо існує кінцевий термін придатності результатів, або якщо польові роботи чи вербування респондентів для інтерв'ю, чи участь у групових обговореннях повинні бути проведені до конкретної дати або у конкретні дні, або у визначений час дня, то у такому разі в пропозиції ма є зазначатися найпізніша дата, до якої необхідно отримати від Клієнта певну згоду для того, щоб відповідати вимогам у часі. Клієнт має також бути поінформований про останню дату отримання товарів або стимулів, які використовуватимуться в польовій роботі.

24. Перевірка якості

На вимогу Клієнта Агенція повинна надавати інформацію про:

 • методику перевірки якості збору даних, що буде застосована;
 • пропорцію і тип (або типи) перевірки інтерв'ю, включаючи залучення респондентів для якісного дослідження;
 • вид корегування або чистки даних;
 • усі інші заходи, що застосовуються для мінімізації помилок на всіх стадіях дослідження.

Обробка даних і звітування:

25. Відкриті питання

Очікувана кількість відкритих питань (запитань, що допускають різні тлумачення) має відображатися в пропозиції, так само як і метод, запланований для підготовки кодових систем. Дослідницька пропозиція вказує також, чи надаватиметься перелік відповідей на відкриті питання, так само як і (або) частотні таблиці.

26. Зважування даних

Параметри будь-якого передбаченого в дослідженні методу зважування даних мають бути описані у пропозиції.

27. Формат звіту

У пропозиції має наводитись формат підсумкових результаті в дослідження: чи це повний звіт, звітна доповідь, зведені таблиці, або окремі файли даних. Вони можуть надаватися у вигляді задокументованих на папері, або в електронному форматі, або в обох варіантах . Усе це повинно відображатися у дослідницькій пропозиції, має зазначатися і кількість копій звіту, включених у вартість.

У пропозиції щодо якісного дослідження обов'язково вказується, чи включатимутьс я до звіту стенограми інтерв'ю і (або) групових обговорень, а також, чи презентація результатів входить до загальної суми витрат, чи оплачується окремо.

 

   

 
  Contacts:
03057, Kiev-57,
prosp.Peremogi, 54/1, r.436
tel./faks. +38 (044) 456-08-94; 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua
 
© 2001-2010
Ukrainian Marketing Association